Pouczenie o Odstąpieniu od Umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Studio Mariola Ciesielska,
ul. Kukułek 50,
43-215 Studzienice
e-mail: sklep@jogadress.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jogadress.pl - jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

Właściciel Sklepu Internetowego jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia za wady) w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Klient jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

  1. na adres e-mail: sklep@jogadress.pl.
  2. na adres siedziby Sklepu Internetowego tj.:

 

Studio Mariola Ciesielska,
ul. Kukułek 50,
43-215 Studzienice
e-mail: sklep@jogadress.pl

 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane kontaktowe Klienta, opis wady produktu, datę nabycia produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody oraz prosimy o przesłanie zakupionego produktu wraz z protokołem.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy sprzedaży.

Klient powinien - o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z umowy sprzedaży lub z przepisów prawa - dostarczyć wadliwy produkt bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia dokonania oględzin produktu oraz podjęcia innych czynności mających na celu rozpatrzenie reklamacji. Przesyłki z reklamowanym produktem należy kierować na adres:

 

Studio Mariola Ciesielska,
ul. Kukułek 50,
43-215 Studzienice

 

Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania przez Sklep Internetowy reklamacji, drogą telefoniczną lub e-mailową zostanie Klientowi wskazany proponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy także na trwałym nośniku

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

-Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.